Odaberite ugovor za:

Pristupni ugovor sustavu Rollsoft


Unesite podatke.
Polja označena zvjezdicom su obavezna!
Rollsoft k.d.Mostar     Bišće Polje bb – INTERA Tehnološki park, 88 000 Mostar, BIH
MBS 58-01-0201-14 Općinski sud Mostar     JIB 4227933570001
TRN u Sberbank BH d.d. broj 1402051120004467   draganap@rollsoft.com

kao KLIJENT-NALOGODAVAC

Rollsoft k.d. Mostar
Bišće polje bb, 88 000 Mostar
JIB 4227933570001
kao NALOGOPRIMATELJ


Download Excel-a:
Preuzimanje Excel-a

Sukladno članku 749. ZOO-a FBIH sklapaju UGOVOR O NALOGU kojim Nalogodavac daje

NALOG

Nalogoprimatelju da u svoj softverski sustav ili u partnerski softverski sustav (dalje: Sustav) unese podatke o dospjelim a nepodmirenim potraživanjima i obvezama Nalogodavatelja kao i o njegovim dužnicima i vjerovnicima, a koje Nalogodavac Nalogoprimatelju dostavlja na za to predviđenim obrascima u elektronskoj formi ili putem web sučelja Nalogoprimatelja

te Nalogoprimatelju daje ovlast

da u ime i za račun Nalogodavca kontaktira njegove dužnike i vjerovnike kako bi potvrdili podatke i pridružili se u sofverski sustav (ukoliko već nisu postali članovi)

te izjavi prijeboje za ona potraživanja/obveze koji su Nalogodavčevi dužnici i vjerovnici potvrdili na način da su se i sami priključili u Sustav te također dali nalog i ovlast za prijeboj tih istih potraživanja odnosno dugova, a koja potraživanja i obveze su uspješno sudjelovala u multilateralnim prijebojima i to za prebijeni iznos. Nalogodavac popunjavanjem i potpisom ovoga obrasca pristaje na Opće uvjete poslovanja te pristaje na činjenicu da je Nalogoprimatelj u svako vrijeme slobodan izmijeniti te uvjete uz obavijest Nalogodavatelju, te se obvezuje isplatiti naknadu za obavljeni posao po uspješno obavljenom prijeboju i po primitku izvješća o prijeboju, a u roku koje je Nalogoprimac objavio u sklopu Općih uvjeta poslovanja.

Nalogodavac jamči Nalogoprimatelju za točnost i istinitost dostavljenih podataka kao i da ne postoje bilo kakve zakonske prepreke za izvršavanje prijeboja potraživanja/obveza koje su Nalogoprimatelju dostavljenje te posebno izjavljuje da račun Nalogodavca nije blokiran.

Nalogodavac se obvezuje Nalogoprimatelja izvijestiti (bilo emailom ili kroz web sučelje) unutar 24 sata od saznanja o postojanju bilo kakvih prepreka za izvršavanje prijeboja njegovih potraživanja/obveza.

Nalogoprimatelj ne odgovara za uspješnost pronalaženja prijeboja te će o svakom izvršenom multilateralnom prijeboju obavijestiti Nalogodavca na način i u rokovima sukladno Općim uvjetima poslovanja. Nalogoprimatelj ne odgovara za izvršavanje prijeboja obveza/potraživanja koji su u međuvremenu podmireni ili koji nisu dozvoljeni, a Nalogodavac ga o toj činjenici nije blagovremeno izvijestio te je i u ovom slučaju Nalogodavac dužan isplatiti naknadu. Nalogodavatelj i Nalogoprimatelj ugovaraju naknadu za rad Nalogoprimatelja kao naknadu za uspješno pronađeni lanac za prijeboj Nalogodavateljevih potraživanja i dugovanja koja iznosi 2% prebijenog iznosa.

Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i svaka strana je slobodna otkazati ovaj ugovor uz otkazni rok od 30 dana uz prethodnu pisanu obavijest drugoj strani te su ovdje dani nalog i punomoć važeći bez ograničenja i do opoziva ili otkaza. Ukoliko bi iz ovoga ugovora proistekao spor, strane se obvezuju najprije isti pokušati riješiti putem medijacije, a podredno je mjesno i stvarno nadležan Općinski sud u Mostaru.

Mostar,     2019.

KLIJENT-NALOGODAVAC
NALOGOPRIMATELJ


(potpis, MP)


(potpis, MP)
www.rollsoft.com